Strefa marek
Informacje o RODO

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, a w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji w zakresie przetwarzanych danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail lub na adres korespondencyjny:

Ateneum M. Kogut, A. Zegiel spółka komandytowa
ul. Półłanki 12C
30-740 KrakówPolityka Prywatności
 1. Dane osobowe
  1. Czego dotyczy ta część polityki prywatności?
   Informacje zawarte w niniejszej części Polityki Prywatności dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych klientów Administratora i/lub osób działających w imieniu klienta Administratora (np. jego pracowników, reprezentantów, osób wyznaczonych do kontaktu z Administratorem) w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora. Sprzedaż poprzez sklep internetowy www.ateneum.pl dokonywana jest wyłącznie pomiędzy Administratorem i podmiotami gospodarczymi (sprzedaż B2B), dlatego w ramach sklepu internetowego mogą być przetwarzane dane osobowe: przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będących klientami Administratora lub osób działających w imieniu przedsiębiorców (np. spółek) będących klientami Administratora.
  2. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
   Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) przekazywanych w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego www.ateneum.pl (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) jest ATENEUM M. KOGUT, A. ZEGIEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Półłanki 12C, 30-740 Kraków), KRS 0000945603, NIP 6792811070 oraz REGON 356857176, mail: rodo@ateneum.pl (“Administrator”).
  3. Jak mogę się skontaktować z administratorem w sprawie danych osobowych?
   Administrator umożliwia kontakt z nim w sprawie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@ateneum.pl oraz adresu korespondencyjnego: ul. Półłanki 12C, 30-740 Kraków.
  4. Skąd administrator ma moje dane osobowe?
   W zakresie w jakim Pana/i dane nie zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Pana/i, dane te zostały przekazane przez Pana/i pracodawcę, zleceniodawcę lub podmiot, który Pan/i reprezentuje, który jest jednocześnie klientem Administratora. W zakresie w jakim Pana/i dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/i, przetwarzane przez Administratora dane mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, zakład pracy, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail.
  5. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?
   Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora m.in.: informatyczne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom oraz innym podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcom prawnym, podatkowym, księgowym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi Administrator prowadzi współpracę, w tym w szczególności podwykonawcom oraz innym dostawcom usług. Dane mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
  6. Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
   W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda). Ma Pan/i też prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Czy administrator podejmuje wobec mnie zautomatyzowane decyzje?
   Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  8. Czy moje dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
   Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Jakie są cele, podstawy i okres przetwarzania moich danych osobowych? Czy istnieje wymóg podania przeze mnie danych osobowych?
   Odpowiedzi na te pytania została podzielona na kilka części, w zależności od celu użycia Pana/Pani danych osobowych i zostały zawarte w punktach 2,3,4,5 niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Rejestracja i obsługa konta
   1. jeśli jest Pan/i klientem Administratora - w celu podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy (założenie konta w sklepie internetowym) oraz w celu realizacji umowy (założenia i obsługi konta w sklepie internetowym), w szczególności w celu realizacji obowiązków i uprawnień z niej wynikających – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”) (tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie klienta, przed zawarciem umowy, której jest stroną i niezbędność do wykonania umowy, której klient jest stroną);
   2. jeśli jest Pan/i klientem Administratora - w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z przepisów kodeksu cywilnego, RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
   3. jeśli działa Pan/i w imieniu klienta Administratora (jest Pan/i np. jego pracownikiem, współpracownikiem, reprezentantem lub osobą kontaktową) - w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy z klientem Administratora (założenia konta w sklepie internetowym) oraz w celu realizacji umowy (założenia i obsługi konta w sklepie internetowym), jak również w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i wykonaniem umowy - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym wykonywaniu umów z klientem Administratora);
   4. ponadto Pan/i dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).
  1. Dane osobowe związane z rejestracją i obsługą konta będą przechowywane do czasu jego usunięcia. Następnie dane mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z wykonaniem umowy (założeniem i obsługą konta w sklepie internetowym) Powyższe okresy przetwarzania danych osobowych mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  2. Jeśli jest Pan/i klientem Administratora - podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy (założenia i obsługi konta w sklepie internetowym). Poza tymi danymi Administrator może także żądać od klienta podania danych wymaganych przez przepisy prawa. Wówczas brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron umowy. Jeśli działa Pan/i w imieniu klienta Administratora (jest Pan/i np. jego pracownikiem, współpracownikiem, reprezentantem lub osobą kontaktową) - podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do zawarcia i/lub wykonania umowy wiążącej Administratora z jego klientem (założenia i obsługi konta w sklepie internetowym), jak też wykonania obowiązków prawnych Administratora z tym związanych. Brak ich podania może skutkować brakiem możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu i brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień związanych z umową wiążącą Administratora z jego klientem. W pozostałym zakresie podanie danych jest nie jest wymogiem ustawowym czy umownym, lecz jest niezbędne do realizacji celów, w których dane te są zbierane i przetwarzane.
 3. Składanie zamówień
   1. jeśli jest Pan/i klientem Administratora - w celu podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy (złożenia zamówienia w sklepie internetowym) oraz w celu wykonania umowy (złożenia i realizacji zamówienia w sklepie internetowym), w szczególności w celu realizacji obowiązków i uprawnień z niej wynikających, monitorowania jej wykonywania, kontaktowania się w związku z jej wykonywaniem, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie klienta, przed zawarciem umowy, której jest stroną i niezbędność do wykonania umowy, której klient jest stroną);
   2. jeśli jest Pan/i klientem Administratora - w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym np. odprowadzenia podatku od zrealizowanej umowy (złożonych zamówień, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, kodeksu cywilnego, RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
   3. jeśli działa Pan/i w imieniu klienta Administratora (jest Pan/i np. jego pracownikiem, współpracownikiem, reprezentantem lub osobą kontaktową) - w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy z klientem Administratora (złożenia zamówienia w sklepie internetowym) oraz w celu jej wykonania (złożenia i realizacji zamówienia w sklepie internetowym), w szczególności w celu realizacji obowiązków i uprawnień z niej wynikających, monitorowania jej wykonywania, kontaktowania się w związku z jej wykonywaniem, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy, jak również w celu rozliczenia umowy i wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z jej zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym wykonywaniu umów z klientem Administratora oraz prowadzeniu bieżącej korespondencji);
   4. ponadto Pan/i dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).
  1. W powyższym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do obsługi zamówienia i jego rozliczenia oraz czas niezbędny do realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z realizacją zamówienia i jego rozliczeniem. Powyższe okresy przetwarzania danych osobowych mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  2. Jeśli jest Pan/i klientem Administratora - podanie danych osobowych wymaganych przez Administratora do złożenia zamówienia jest niezbędne do jego złożenia, obsługi i/lub rozliczenia. Poza tymi danymi Administrator może także żądać od klienta podania danych wymaganych przez przepisy prawa. Wówczas brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron umowy. Jeśli działa Pan/i w imieniu klienta Administratora (jest Pan/i np. jego pracownikiem, współpracownikiem, reprezentantem lub osobą kontaktową) - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do złożenia, obsługi i rozliczenia zamówienia składanego przez Pana/ią w imieniu klienta Administratora, jak też wykonania obowiązków prawnych Administratora z tym związanych. Brak ich podania może skutkować brakiem możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu i brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień związanych z umową wiążącą Administratora z jego klientem. W pozostałym zakresie podanie danych jest nie jest wymogiem ustawowym czy umownym, lecz jest niezbędne do realizacji celów, w których dane te są zbierane i przetwarzane.
 4. Newsletter
   1. jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę - w celu prowadzenia działań marketingowych (np. przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Pana/i zgody);
   2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).
  1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Powyższy okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  2. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymagane, ale brak podania danych będzie skutkował niemożliwością przetwarzania danych w celach marketingowych.
 5. Pliki cookies
  1. Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego www.ateneum.pl, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) podczas korzystania przez Pana/Panią ze sklepu internetowego www.ateneum.pl
  2. Pliki cookies są wykorzystywane, w szczególności w celu:
   1. zapamiętania danych logowania (aby nie było konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła);
   2. zapamiętania produktów dodanych przez Pana/Panią do koszyka;
   3. zbieranie danych statystycznych (służących rozwojowi i udoskonalaniu sklepu internetowego www.ateneum.pl zgodnie z preferencjami klientów).
  3. Pliki cookies nie zawierają danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby korzystającej ze sklepu internetowego. Pliki te nie są szkodliwe dla Pana/Pani urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania.
  4. W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze sklepu internetowego www.ateneum.pl wykorzystywane są poniższe rodzaje plików cookies:
   1. cookies sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w Pana/Pani urządzeniu do czasu wylogowania ze sklepu internetowego www.ateneum.pl;
   2. cookies stałe - przechowywane w Pana/Pani urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Pana/Panią.
  5. W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze sklepu internetowego www.ateneum.pl wykorzystywane są pliki cookies mające następujące funkcje:
   1. niezbędne do działania sklepu internetowego - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie sklepu internetowego, logowanie, nawigowanie oraz dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Pana/Pani urządzeniu korzystanie ze sklepu internetowego www.ateneum.pl jest niemożliwe;
   2. zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu internetowego www.ateneum.pl. Brak tych plików uniemożliwi dokonanie transakcji;
   3. statystyczne - umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu w jaki korzysta Pan/Pani ze sklepu internetowego www.ateneum.pl;
   4. funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Pana/Pani urządzeniu m. in. nie będzie konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła;
   5. społecznościowe - umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których Pan/Pani korzysta, ze sklepem internetowym www.ateneum.pl.
  6. Ustawienia przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na zapisywanie plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu Pana/Pani o zapisaniu ich. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookies ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego www.ateneum.pl
 6. Informacje końcowe

  W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, korzystania ze sklepu internetowego www.ateneum.pl lub jego funkcjonowania (w tym stosowania plików cookies), należy kontaktować się pod adresem mailowym: rodo@ateneum.pl


Ogólna Klauzula Informacyjna
 1. Dane osobowe
  1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
   Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest ATENEUM M. KOGUT, A. ZEGIEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Półłanki 12C, 30-740 Kraków), KRS 0000945603, NIP 6792811070 oraz REGON 356857176, mail: rodo@ateneum.pl (dalej: “Administrator” lub „Spółka”).
  2. Jak mogę się skontaktować z administratorem w sprawie danych osobowych?
   Administrator umożliwia kontakt z nim w sprawie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@ateneum.pl oraz adresu korespondencyjnego: ul. Półłanki 12C, 30-740 Kraków.
  3. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?
   Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora m.in.: informatyczne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom oraz innym podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcom prawnym, podatkowym, księgowym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi Administrator prowadzi współpracę, w tym w szczególności podwykonawcom oraz innym dostawcom usług. Dane mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
  4. Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
   W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda). Ma Pan/i też prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  5. Czy administrator podejmuje wobec mnie zautomatyzowane decyzje?
   Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  6. Czy moje dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
   Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  7. Jakie są cele, podstawy i okres przetwarzania moich danych osobowych? Czy istnieje wymóg podania przeze mnie danych osobowych? Skąd administrator uzyskał moje dane osobowe i jakie kategorie danych osobowych uzyskał?
   Odpowiedzi na te pytania została podzielona na kilka części, w zależności od celu użycia Pana/Pani danych osobowych i zostały zawarte w punktach 2,3,4,5,6,7,8 niniejszej klauzuli.
 2. Formularz kontaktowy
  1. W przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego, będą one przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
  2. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) (uzupełnienie niewymaganych przez Administratora pól formularza danymi osobowymi stanowi zgodę na przetwarzanie przez Administratora wpisanych danych osobowych). Ponadto dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Powyższe dane będą przechowywane przez czas prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  4. Podanie danych osobowych niezbędnych do wysłania formularza jest wymagane przez Administratora w celu prowadzenia korespondencji i załatwienia zgłoszonej przez formularz kontaktowy sprawy. Niepodanie wymaganych przez Administratora danych będzie skutkować niemożnością prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy. Podanie danych osobowych niewymaganych do wysłania formularza (fakultatywnych) jest dobrowolne, a ich niepodanie nie powoduje negatywnych skutków.
 3. Kontrahent/Klient
  1. Pana/i dane osobowe jako kontrahenta/klienta Administratora będą przetwarzane w szczególności:
   1. w celu podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy (np. odpowiedź na zapytanie dot. możliwości współpracy, przygotowanie oferty współpracy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie kontrahenta/klienta, przed zawarciem umowy, której jest stroną);
   2. w celu realizacji umowy, w szczególności w celu realizacji obowiązków i uprawnień z niej wynikających, kontaktowania się w związku z jej wykonywaniem, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. niezbędność do wykonania umowy, której kontrahent/klient jest stroną);
   3. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym np. odprowadzenia podatku od zrealizowanej umowy, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, kodeksu cywilnego, RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
   4. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi);
   5. jeżeli kontrahent/klient wyrazi na to zgodę - w celu prowadzenia działań marketingowych (np. przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. zgody kontrahenta/klienta).
  2. Dane osobowe kontrahenta/klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny co podjęcia czynności w celu zawarcia umowy, a jeżeli umowa została zawarta - przez okres trwania umowy oraz okres niezbędny do wykonania prawnie nałożonych na Spółkę obowiązków, a w zakresie pkt. 2.1 lit. e) powyżej do czasu cofnięcia zgody. Powyższe okresy przetwarzania danych osobowych mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  3. Podanie danych osobowych wskazanych w umowie jest niezbędne do jej zawarcia i wykonania. Poza tymi danymi Spółka może także żądać od kontrahenta/klienta podania danych wymaganych przez przepisy prawa. Wówczas brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron umowy. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymagane, ale brak podania danych będzie skutkował niemożliwością przetwarzania danych w tym zakresie. W pozostałym zakresie podanie danych jest nie jest wymogiem ustawowym czy umownym, lecz jest niezbędne do realizacji celów, w których dane te są zbierane i przetwarzane.
 4. Osoby działające w imieniu Kontrahenta/Klienta
  1. Informacje zawarte poniżej dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych osób działających w imieniu kontrahenta/klienta Administratora (np. jego pracowników, reprezentantów, osób wyznaczonych do kontaktu z Administratorem).
  2. W zakresie w jakim Pana/i dane nie zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Pana/i, dane te zostały przekazane przez Pana/i pracodawcę, zleceniodawcę lub podmiot, który Pan/i reprezentuje (zwany dalej „Partnerem”). W zakresie w jakim Pana/i dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/i, przetwarzane przez Administratora dane mogą obejmować w szczególności: imiona i nazwisko, stanowisko/funkcję, zakład pracy, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:
   1. w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy z Partnerem Administratora (np. obsługi zamówienia), jej wykonania i monitorowania jej wykonywania, w szczególności dla celów takich jak rozpatrywanie składanych reklamacji, komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałanie i realizacja innych obowiązków wynikających z umowy, jak również w celu rozliczenia umowy i wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z jej zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym wykonywanie umów z Partnerem oraz prowadzeniu bieżącej korespondencji);
   2. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi);
   3. jeśli wyrazi Pan/i zgodę - w celu prowadzenia działań marketingowych, w szczególności przekazywania Panu/Pani informacji marketingowych (m.in. o ofercie handlowej Administratora, promocjach, organizowanych akcjach) –podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pana/Pani zgoda).
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny co podjęcia czynności w celu zawarcia umowy pomiędzy Partnerem a Administratorem, a jeżeli umowa została zawarta - przez okres trwania umowy i/lub realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z wykonaniem i rozliczeniem Umowy zawartej z Partnerem, a w zakresie pkt. 3.3 lit. c) powyżej- do czasu cofnięcia zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, maksymalnie o okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy wiążącej Administratora z Partnerem, jak też wykonania obowiązków prawnych Administratora z tym związanych. Brak ich podania może skutkować brakiem możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu i brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień związanych z umową wiążącą Administratora z Partnerem. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymagane, ale brak podania danych będzie skutkował niemożliwością przetwarzania danych w tym zakresie. W pozostałym zakresie podanie danych jest nie jest wymogiem ustawowym czy umownym, lecz jest niezbędne do realizacji celów, w których dane te są zbierane i przetwarzane.
 5. Członkowie rodzin osób bliskich Pracownika/Współpracownika
  1. Jeżeli Pana/i dane zostały przekazane przez Pana/i członka rodziny lub inną osobę bliską, która jest zatrudniona przez Spółkę na podstawie umowy o pracę (zwany dalej „Pracownikiem”) lub umowy cywilnoprawnej, np. o świadczenie usług (zwany dalej „Współpracownikiem) będą one przetwarzane zgodnie z poniższymi informacjami.
  2. Informacje zawarte w niniejszej części Ogólnej Klauzuli Informacyjnej dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych członków rodzin lub innych osób bliskich Pracowników/Współpracowników Administratora, które Pracownik/Współpracownik podaje jako dane osoby do kontaktu w przypadku wypadku lub w związku z korzystaniem z uprawnień pracowniczych i/lub socjalnych (w szczególności dotyczących świadczeń otrzymywanych z ZUS).
  3. Dane osobowe członków rodzin lub innych osób bliskich Pracowników/Współpracowników Administratora będą przetwarzane w szczególności:
   1. jeśli Pana/i dane zostały podane Administratorowi przez Pracownika - w celu skontaktowania się z Panem/Panią w przypadku zajścia wypadku z udziałem Pracownika, uniemożliwiającego Pracownikowi kontakt z osobami najbliższymi – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na realizacji uprawnień pracowników polegających na poinformowaniu rodziny/osób bliskich o wypadku Pracownika zgodnie z danymi przez niego przekazanymi oraz dbałości Administratora jako pracodawcy o ochronę interesów Pracownika (w tym zdrowotnych, majątkowych i osobistych) w przypadku zajścia wypadku z jego udziałem.) W tym zakresie Spółka będzie przetwarzała Pana/i dane w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu;
   2. w celu skorzystania przez Współpracownika (tylko jeśli jest objęty odpowiednim ubezpieczeniem)/Pracownika i/lub Pana/ią z uprawnień socjalnych (w szczególności dotyczących świadczeń otrzymywanych z ZUS, np. związanych z opieką nad członkiem rodziny, czy dotyczących wypadków mających miejsce u Administratora) i/lub w celu skorzystania przez Pracownika/Współpracownika i/lub Pana/ią z innych uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych związanych z korzystaniem z tych uprawnień – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO) (tj. niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze). W tym zakresie Spółka będzie przetwarzała Pana/i dane wymagane przez przepisy prawa, np. wskazane w formularzach ZUS;
   3. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi). W tym zakresie Spółka może przetwarzać w szczególności dane wskazane w lit a i b powyżej.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania stosunku prawnego łączącego Pracownika/Współpracownika z Administratorem i/lub realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z celami wskazanymi w pkt 4.3 powyżej. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, maksymalnie o okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  5. Podanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt 4.3 lit. b w zakresie określonym przepisami prawa jest zasadniczo wymagane na podstawie przepisów prawa. Brak ich podania może skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnień wskazanych w pkt 4.3 lit. b, jak też wykonania obowiązków prawnych Administratora z tym związanych. W pozostałym zakresie podanie danych jest nie jest wymogiem ustawowym czy umownym, lecz jest niezbędne do realizacji celów, w których dane te są zbierane i przetwarzane.
 6. Rekrutacja
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. przeprowadzenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy aplikacja rekrutacyjna;
   2. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji – tylko jeśli wyrazi Pan/i na to zgodę;
   3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
   1. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z przepisami Kodeksu pracy (dotyczy tylko rekrutacji pracowników) - art. 6 ust. 1 lit c RODO;
   2. niezbędności przetwarzania do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy o pracę (dotyczy rekrutacji pracowników) lub umowy cywilnoprawnej (dotyczy rekrutacji współpracowników) - art. 6 ust. 1 lit b RODO;
   3. Pana/i zgody, jeśli została wyrażona (dotyczy to aktualnej rekrutacji pracowników i współpracowników, gdy podano więcej danych niż jest niezbędne do przetwarzania na podstawie lit. a i b powyżej) - art. 6 ust. 1 lit a RODO. Przekazanie takich danych Administratorowi np. w CV i/ lub liście motywacyjnym stanowi zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie;
   4. Pana/i zgody, o ile została wyrażona (jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych np. w CV i/lub liście motywacyjnym zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) - art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Przekazanie takich danych Administratorowi np. w CV i/ lub liście motywacyjnym stanowi zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie;
   5. Pana/i zgody, jeśli została wyrażona (dotyczy to przyszłych rekrutacji pracowników i współpracowników) - art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie;
   6. ponadto dane mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO), a w przypadku danych szczególnych – na podstawie niezbędności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
  3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane:
   1. w odniesieniu do aktualnie prowadzonej rekrutacji – przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody i zgoda ta będzie cofnięta, dane będą przetwarzane krócej tj. do momentu cofnięcia zgody;
   2. w odniesieniu do przyszłych rekrutacji, jeśli wyrażono na to zgodę – do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
   Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt 5.2 lit a-b powyżej będzie brak możliwości udziału w aktualnym procesie rekrutacji, a w zakresie pkt 5.2 lit e powyżej będzie brak możliwości udziału w przyszłych procesach rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym, a ich niepodanie nie wywołuje negatywnych skutków.
 7. Korespondencja email i tradycyjna oraz kontakt telefoniczny
  1. W przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych w ramach komunikowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty email, poczty tradycyjnej czy telefonicznie (w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami), dane te będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji lub kontynuowania komunikacji telefonicznej i załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
  2. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i komunikacji telefonicznej związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w tym załatwieniu spraw zgłaszanych przez interesantów. Ponadto dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Powyższe dane będą przechowywane przez czas prowadzenia korespondencji lub komunikacji telefonicznej i załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie w zakresie niezbędnym do prowadzenia komunikacji i/lub załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt będzie skutkować niemożnością prowadzenia komunikacji i/lub załatwienia sprawy.
 8. Portale społecznościowe
  Administrator prowadzi konta społecznościowe m.in. w serwisie Linkedin oraz Facebook. W związku z taką aktywnością Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy odwiedzają profil prowadzony przez Administratora. Celem przetwarzania danych osobowych jest wówczas promowanie własnych produktów oraz usług, w szczególności informowania o nowościach oraz prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, a także prowadzenie profili Administratora w mediach społecznościowych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora polegający na działalności marketingowej w zakresie promowania własnych produktów i usług, w tym prowadzeniu profili w mediach społecznościowych.