Specyfikacja warunków zamówienia

EAN:

9788382355444

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2021

Oprawa:

broszurowa

Format:

238x165 mm

Strony:

168

Cena sugerowana brutto:

139.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu
Praktyczny przewodnik, który "krok po kroku" omawia problematykę SWZ zgodnie z nowym PZP

Specyfikacja warunków zamówienia to główny dokument w procedurze zamówień publicznych. Wejście w życie nowej ustawy PZP przyczyniło się nie tylko do zmiany nazwy SIWZ na SWZ, nastąpiły bowiem zmiany w treści samej specyfikacji warunków zamówienia. Kierowanie się dotychczasowymi wzorami SIWZ bez uwzględnienia nowych wymagań merytorycznych, zwłaszcza w obszarze elektronizacji postępowań, może doprowadzić do udzielenia zamówienia niezgodnie z przepisami. Ponadto błędne przygotowanie SWZ może spowodować wniesienie odwołania do Prezesa KIO przez potencjalnych wykonawców, co znacznie wydłuży czas na złożenie ofert i w konsekwencji na udzielenie zamówienia.

Celem publikacji jest umożliwienie przygotowania, a następnie przeprowadzenia postępowania zgodnie z przepisami nowej ustawy z 11.9.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, obowiązującej od 1.1.2021 r. Zagadnienia ujęte metodą ,,krok po kroku" pozwolą zamawiającemu uniknąć błędów, a wykonawcom być świadomymi swoich uprawnień i obowiązków.

Kluczowa wartość prezentowanej publikacji to zestaw najważniejszych informacji dotyczących SWZ oraz wzorów dokumentów z nią związanych zgodnych z:

 • ustawą z 11.9.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, obowiązującą od 1.1.2021 r.
 • aktami wykonawczymi do ww. ustawy, w tym w szczególności rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych.

Książka odpowiada na następujące pytania:

 • Jak krok po kroku przygotować specyfikację warunków zamówienia w nowym trybie podstawowym, a jak w przetargu nieograniczonym?
 • Jak i kiedy zamawiający powinien udostępnić specyfikację warunków zamówienia?
 • W jaki sposób i w jakim terminie wykonawcy mogą występować z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji?
 • Na jakich zasadach dokonywane są przez zamawiającego wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej zmiany?
 • Czego może oczekiwać wykonawca analizując treść specyfikacji i na co powinien zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakich podmiotowych środków dowodowych może wymagać zamawiający od wykonawcy?
 • Jak uniknąć odpowiedzialności w postaci korekty finansowej za naruszenia związane z treścią specyfikacji w zamówieniach współfinansowanych ze środków europejskich?
 • Czy i kiedy wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wobec treści specyfikacji?

Dodatkowo Czytelnicy otrzymają kilka autorskich wzorów dokumentów w tym:

 • Specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
 • SWZ w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
 • Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PrZamPubl,
 • Wykaz robót budowlanych i wzór wykazu,
 • Wykaz dostaw/usług,
 • Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
 • Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy,
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
 • Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami.

Nabywając książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu zmiany prawne wprowadzone w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych, 
 • ukazanie najważniejszych zmian z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy,
 • przykłady z praktyki, orzecznictwa i doktryny,
 • wzory dokumentów.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

 • wyjątkowa aktualność publikacji (omówienie nowej ustawy z 11.9.2019 r. - Prawo zamówień publicznych),
 • zbiór wielu wyroków Krajowej Izby Odwoławczej,
 • dokładne i przejrzyste, a przede wszystkim praktyczne prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • autorskie wzory dokumentów z zakresu specyfikacji warunków zamówienia i związanych z nią obowiązków informacyjnych zamawiającego.