KP. PPK. Ubezpieczenia w.2

EAN:

9788382359558

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2022

Oprawa:

twarda

Format:

205x145 mm

Strony:

1224

Cena sugerowana brutto:

69.00zł

Stawka vat:

5%

Stan prawny: 6 stycznia 2022 r.

Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - wyciąg:

 • Nowy tekst jednolity z 29.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095),
 • 16.12.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z 2.12.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2317).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - wyciąg

 • 23.7.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1192).

Kodeks pracy

 • 1.12.2021 r. - ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1162).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy:

 • 20.2.2021 r. - rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z 18.2.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 325).

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych:

 • 15.7.2021 r. - rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych z 23.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1287).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób:

 • 15.7.2021 r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1288).

Ustawa o związkach zawodowych:

11.10.2021 r. - ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych z 11.8.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1666).

Ustawa o organizacjach pracodawców:

11.09.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw z 8.7.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1579).

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy:

 • 1.1.2022 r. - ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 8.7.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1529).

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • Tekst jednolity z 1.3.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 423),
 • 25.3.2021 r. - ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów z 21.1.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 432),
 • 3.4.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw z 25.2.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 619),
 • 16.5.2021 r. - ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z 14.5.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 875),
 • 1.7.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655),
 • 18.9.2021 r., 1.1.2022 r., 1.4.2022 r. oraz 1.1.2023 r. - ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621),
 • 5.10.2021 r. - ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18.11.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320),
 • 1.11.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834),
 • 1.1.2022 r. - ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw z dnia 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981),
 • 1.1.2022 r. - ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z 29.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105).

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 • Tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 291),
 • 1.3.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21.1.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 353),
 • 30.5.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30.3.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 794),
 • 18.9.2021 r. oraz 1.1.2022 r. - ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621),
 • 1.1.2022 r. - ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw z dnia 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981),
 • 1.1.2022 r. - ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105),
 • 1.1.2022 r. - ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki z 21.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2314),
 • 1.1.2022 r. - ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym z 17.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270).

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

 • Tekst jednolity z 21.5.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133)
 • 1.11.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834),
 • 5.10.2021 r. - ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18.11.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320),
 • 1.1.2022 r. - ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621).

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

 • 18.9.2021 r., 1.1.2022 r. oraz 1.4.2022 r. - ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 24.6.2021 r (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621),
 • 1.11.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834).

EDYCJA PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH zawiera 53 akty prawne:

 • Kodeks pracy,
 • Przepisy wprowadzające Kodeks pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,
 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.,
 • Ustawa o dniach wolnych od pracy,
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu,
 • wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • Ustawa o organizacjach pracodawców,
 • Ustawa o związkach zawodowych,
 • Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
 • Ustawa o czasie pracy kierowców,
 • Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
 • Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
 • Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
 • Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek,
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy.